Tất cả các tôn giáo đều đúng.

Khi nào con người còn phân biệt tôn giáo, phản đối lẫn nhau thì sẽ bị rời vào sự mắc kẹt của tâm trí, còn phân biệt sự đúng sai thì ý nghĩ đó không lối thoát. Tất cả mọi tôn giáo trên thế giới đều là sản phẩm của một vũ trụ, của Thượng Đế duy nhất, mọi hình thức tôn giáo đều là sản phẩm của vũ trụ, đều nhằm mục đích nâng cao rung động thanh sạch của toàn thể.