Sức khỏe là vàng, tâm trí bình an là hạnh phúc, Yoga chỉ đường đến đó. (Swami Vishnu – Devananda)…

Thiền định là con đường đường bệ duy nhất dẫn đến Tự Do. Thiền là một chiếc thang huyền diệu…